Menu
veces
  • Ingresar
  • Registrar

پنج ایده از یک سلامت روان Pro

اما در دیگر عرصههای زندگی، شیوۀ پیامبر اسلام(ص) اینچنین بوده است که ایشان در گام نخست تلاش کرد با تکیه بر معارف و مبانی اسلامی، در انسانشناسی، معرفتشناسی و هستیشناسی مسلمانان تحولی به وجود آورد و نخستین کاری که پیامبر در شکلدهی تمدن اسلامی به آن همت گمارد، این است که کمقالات آرایش، زیبایی و سلامتشید اندیشه، رفتار و احساس مسلمانان را تغییر دهد، بهطوری که با این تحول، فرهنگ اسلامی بدون نظارت شخص پیامبر اسلام(ص) به سمت فرم و اسلوبی ویژه رفت که به شکلگیری فرهنگ خاصی انجامید که گاه از آن به تمدن اسلامی تعبیر میشود. از طرف دیگر به لحاظ انسان شناسی نیز عمل و رفتار دارای تأثیر ویژه ای بر عقیده و گرایش است و چرخه حرکت انسان بدون عمل ناقص خواهد شد. انسانها گاه با وفاداری و تعلق به گروهها و نهادهای کوچک همچون خانواده، طایفه، گروه همسالان، گروه همشغلیها و امثال آنها از قوانین، روشها، رسوم و عادات و سبک و شیوۀ خاصی در رفتار برخوردارند و گاه سرزمین یک کشور، به افراد هویت مشترک میدهد و افراد جامعه به وسیلۀ آن، سبک و شیوۀ مشترک زندگی خود را برمیگزینند، به گونهای که انسانها با همزیستی بر اساس نژاد، زبان، قبیله، مذهب، جغرافیا، ملیت، نوع حکومت و دیگر عوامل زندگی جمعی، ناخودآگاه از سبک زندگی یکسان و مشترک برخوردار میشوند، بهطوری که با بررسی جوامع گوناگون بر اساس عناصر پیشین، رفتارها و سبک زندگی مشترک میان تودۀ مردم شکل میگیرد.

اندیشمندان علوم اجتماعی بر این باورند که گاه سبک زندگی میتواند علاوه بر بیانی از وضعیت دوران، بیانگر طبقۀ اجتماعی فرد باشد؛ برای مثال، وقتی فردی لباسی گرانقیمت میپوشد و غذاهای اشرافی میخورد، با این شیوه میخواهد طبقه، گروه اجتماعی یا خانوادگی خویش را به رخ دیگران بکشد و این شیوه، نمادی برای بیان مفاهیم دیگر به شمار میرود. افرادی که بر اساس حکم کارگزینی به ارائه خدمات به دیگر بخشهای سازمان و کارکنان اداری و … افزون بر این، در جوامع شیعی اعتقاد به مفهوم امامت و مهدویت، بهویژه مفهوم غیبت در عصر فقدان امام معصوم نیز از جمله مهمترین جهتگیریهای اعتقادی را در سبک زندگی تشکیل میدهد. سبک زندگی به معنای شیوۀ رفتاری فرد یا گروه در الگوهای متفاوت زندگی است و سبک زندگی گروهی و جمعی به معنای وفاداری عمومی و همگانی افراد جامعه به مجموعهای از شیوهها، عادات، سلیقهها، علایق و تنفرهاست که این مجموعه رفتارها نمادی از نگرشها، هنجارها و باورهای جمعی و نظاممند در میان افراد جامعه است و افراد یک جامعه را از افراد دیگر جوامع متمایز میکند؛ رفتارهایی که در میان تودۀ مردم نهادینه شده است و به صورت یک سنت و شیوۀ رفتاری در میان اعضای جامعه حضور دارد.

استفاده از وسایل صنعتی و فراصنعتی در دورن مدرن و پسامدرن در تحصیل، برنامههای روزانه، تعامل و مناسبات افراد خانواده و خویشان، تفریحات و سرگرمیها، رفتارهای مذهبی، لباس، آداب معاشرت، اوقات فراغت، شیوۀ غذاخوردن، طرز سخن گفتن و محاوره، تربیت کودکان و دیگر امور، تغییراتی جدی به وجود آورد و شیوۀ زندگی او را از جهت رفتاری، احساسی، عاطفی، اندیشه و تخیل نسبت به گذشته متفاوت ساخت. اهمیت رفتار ظاهری، عمل و سبک زندگی در جزئیات آن از جهات مختلفی قابل بررسی است. در واقع در سبک زندگی دینی میخواهیم بدانیم که آحاد و طبقات متفاوت اجتماعی در یک جامعۀ مسلمان از جمله کارگران، مهندسان، پزشکان و دیگر صنوف مسلمان در موقعیتهای گوناگون از جمله کار، تفریح، لباس، غذا، مناسبات و روابط اجتماعی و خانوادگی و امثال آنها، چگونه عمل میکنند. کلیدواژههایی هستند که این روزها در رسانههای غربی زیاد میبینیم و میشنویم. نداشتن سلامت روان مناسب به معنای داشتن اختلال روانی نیست، اگرچه این اصطلاحات اغلب به جای هم استفاده می شوند اما سلامت روان ضعیف و بیماری روانی یکسان نمی باشند. سلامت روان ضعیف با تغییرات سریع اجتماعی، شرایط شغلی استرس زا، تبعیض جنسی، طرد اجتماعی، سبک زندگی ناسالم، بیماری جسمی و تعدی به حقوق انسانی ارتباط دارد.

به همین ترتیب، افرادی که ژنهای مرتبط ندارند یا سابقه خانوادگی بیماری روانی ندارند، همچنان میتوانند مشکلات سلامت روانی داشته باشند. پزشک او را از ادامه ورزش منع کرده بود اما او با تزریق موضعی کورتیزون درد ناشی از این بیماری را کنترل میکرد. ما اینجا طی یک نقل قول کوتاه فقط به آن اشارهای کرده و میگذریم. رفتار اجتماعی و سبک زندگی، تابع تفسیر ما از زندگی است: هدف زندگی چیست؟ 3️⃣ راهکار های طلایی برای بهتر کردن سبک زندگی چیست؟ 3️⃣ چه کاری هوشمندانه است؟ تکنیک های ریلکسیشن در کاهش سطح استرس کمک کننده است. این نگرشها و باورها در هر جامعه متأثر از عوامل متفاوتی میتواند باشد که در جامعۀ دینی، برآمده از مجموعه عوامل تمدنی است که یکی از اساسیترین آنها، باورداشت به آموزههای دینی است. بابویه، علی بن محمد (1413)، من لایحضره الفقیه، قم: انتشارات جامعه مدرسین. مطهری، مرتضی (1378)، مجموعه آثار، تهران: انتشارات صدرا. عیاشی، محمدبن مسعود (1380)، تفسسیر عیاشی، تصحیح: سیدهاشم رسولی محلاتی، تهران: دارالکتب الاسلامیه. کلینی، محمدبن یعقوب (1365)، الکافی، تهران: دارالکتب الاسلامیه. طوسی، محمدبن حسن (1414)، الامالی، قم: دارالثقافه. مصباح، محمدتقی (1392)، «سبک زندگی اسلامی، ضرورتها و کاستیها»، در: مجله معرفت، ش 185، قم: موسسه امام خمینی.

Volver al inicio

Por favor active algunos Widgets

© Copyright 2020 INTERNATIONAL INVESTORS & FOUNDERS. All rights reserved. Designed by RodriguezDesign.net